Tim

Redovni profesor dr. Veljko Trivun

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Po diplomiranju na Pravnom fakultetu UNSA radio je devet godina u Energoinvestu na različitim pozicijama pravne prirode. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijedonosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja od 1994. godine. Od 2008. godine predavao je i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu gostujućeg profesora. U 2009. godini nagrađen je kao najreferentniji nastavnik povodom jubilarne 60. godišnjice Univerziteta u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu obavljao je funkciju Prodekana za materijalno finansijska pitanja, u periodu 2002-2004. godine. U toku 2005. godine, obavljao je funkciju Prorektora za finansije i investicije Univerziteta u Sarajevu. U mandatnom periodu 2008-2012. godine obavljao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U svom dosadašnjem akademskom i univerzitetskom angažovanju autor je dvije monografije i koautor sedam univerzitetskih udžbenika od čega su dva objavljena na engleskom jeziku. Autor je više od sedmadeset stručnih članaka. Učestvovao je na više od osamdeset projekata različite prirode. Učesnik je tri međunarodne konferencije, pet regionalnih konferencija i preko trideset domaćih i inostranih stručnih seminara i simpozija.

Profesionalno i personalno je posvećen dostizanju najviših standarda kvaliteta u visokom obrazovanju. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu u mandatu na poziciji dekana akreditovan je od strane tri svjetski renomirane akreditacijske kuće: Bureau Veritas-a, Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta (Austrain Agency for Quality Assurance-AQA) i EPAS program EFMD.

Vanredni profesor dr. Vedad Silajdžić

Ekonomski fakultet Univerziteta  u Sarajevu

vedad_silajdzic

Silajdžić Vedad (Sarajevo) vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu

u Sarajevu na katedri za Poslovno pravo, gdje obavlja i funkciju Prodekana za studentska i normativna pitanja.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijedonosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja.

U periodu 2010-2012 obavljao je funkciju rukovodioca katedre za Poslovno pravo na Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a od  2014 godine do 2016  godine obavljao je i  funkciju rukovodioca Centra za Poslovno pravo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U svom dosadašnjem akademskom i univerzitetskom angažovanju koautor je sedam univerzitetskih udžbenika, od kojih su dva objavljena na engleskoim jeziku. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova referiranih u međunarodnim bazama podataka. Učestvovao je kao pravni ekspert na više od 30 projekata različite pravne prirode. Profesionalno i personalno posvećen je dostizanju najviših profesionalnih standarda pravne struke.

Vanredna profesorica dr. Fatima Mahmutćehajić

Ekonomski fakultet Univerzitet u Sarajevu

Fatima Mahmutćehajić je vanredna profesorica na Katedri za poslovno pravo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i rukovodilac Centra za poslovno pravo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magisterij i doktorat odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, sa Summa cum laude. Od 2012-2016 bila je rukovodilac Katedre za poslovno pravo; od 2010-2012 Rukovodilac Centra za razvoj nastavnog osoblja; član je Komisije za akademske kvalifikacije od 2010.

Njena najuža polja akademskog interesovanja i ekspertize (inter alia) su poslovno pravo, međunarodno poslovno pravo, pravo imena domene, elektronsko poslovanje, pravo i etika. Gostujući je predavač na postdiplomskim i doktorskim studijima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U okviru dosadašnje akademske karijere koautor je osam univerzitetskih knjiga i tematske monografije za Bosnu i Hercegovinu u okviru Međunarodne enciklopedije prava, velikog broja naučnih i stručnih radova referiranih u svjetskim bazama podataka, te sudjelovala sa radovima na 42 međunarodne konferencije.

Kao pravni ekspert sudjelovala je i angažovana je u više projekata od nacionalnog i međunarodnog značaja. Uz navedeno, Fatima je sudija Arbitar Arbitražnog suda Bosne i Hercegovine, pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine od 2011 godine; član  South East European Law School Network (SEELS) od 2011, član uprave Međunarodnog foruma Bosna od marta 2012,  član South East Europe Corporate Governance Academic Network (SEE CGAN) od 2013.

Docent  dr. Kenan Ademović

Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu

Advokatska kancelarija FILIPOVIĆ-ADEMOVIĆ

kenan_ademovicKenan Ademović (Sarajevo) je docent na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Upravno pravo i partner advokat u advokatskoj kancelariji Meliha Filipović i Kenan Ademović.

Polja akademskog interesovanja i ekspertize obuhvataju krivično, upravno, privredno građansko, imovinsko i radno pravo, izbori, te reforma javne uprave. Za potrebe OSCE-a i Ureda Visokog predstavnika u BiH, raido je na pružanju pravne pomoći vezano za pitanja organizovanja izbora, reforme javne uprave i državnih i zakonskih reformi.

U svom dosadašnjem akademskom i profesionalnom  angažovanju koautor je tri knige. Objavio je  deset naučnih i stručnih radova. Učestvovao je kao pravni ekspert na više projekata različite pravne prirode. Profesionalno i personalno posvećen je dostizanju najviših profesionalnih standarda advokatske struke.