Očekivani rezultati

  1. Uspostavljeni strateški okviri za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa sa utvrđenim ciljevima, aktivnostima i rokovima, uspostavljeni pravni okviri za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa, izrađena i usvojena metodologija procjene utjecaja propisa i identifikovana/e institucija/e, u okviru postojećih institucija, odgovorne za vođenje poslova procjene uticaja propisa i redukcije administrativnih prepreka na nivou institucija BiH i Brčko distrikta BiH.
  2. Izgrađeni i/ili ojačani ljudski kapaciteti, u okvirima postojećih institucija (uključujući resorna ministarstva i druge relevantne organe uprave) za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa (uključujući javne konsultacije) na nivoima institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.
  3. Realizovani pilot projekti procjene uticaja propisa i redukcije administrativnih prepreka na nivou institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.
  4. Povećana i kvalitetnija participacija civilnog društva u regulatornom procesu na nivou institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.
  5. Unaprijeđeni informaciono-tehnički kapaciteti u institucijama (uključujući resorna ministarstva i druge relevantne organe uprave) povezani sa redukcijom administrativnih prepreka na nivoima FBiH i RS.