O projektu

Ovim projektom se pruža podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira za bolju regulativu na nivou institucija BiH i BD BiH, s obzirom da su do sada ovi okviri na entitetskim nivoima (FBiH i RS) uspostavljeni bilo vladinim bilo aktivnostima drugih donatora. Važan dio projekta usmjeren je na uspostavljanje i jačanje ljudskih kapaciteta za rad na poslovima bolje regulative.

Projektom se namjerava pružiti podrška jedinicima za bolju regulativu na sva četiri nivoa vlasti uspostavljanjem i/ili jačanjem ljudskih kapaciteta putem obuke kao i angažiranjem vanjskog osoblja koje će pomagati državnim službenicima u obavljanju poslova vezanih za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka. Nadalje, projekat se neće isključivo fokusirati na novoformirane kapacitete za bolju regulativu, namjera je da se i u okviru postojećih institucijalnih kapaciteta uz pojačanu odgovornost svih ministarstava u okviru njihovih nadležnosti razvijaju mehanizmi bolje regulative ( ex-ante i ex-post) kako bi ista zaista bila efikasna.

Implementacija ovog projekta je usmjerena prema ostvarenju opštih reformskih prioriteta definisanih kroz Strategiju reforme javne uprave u sljedećim oblastima:

UP 1.2. Uspostava sistema redukcije administrativnih prepreka u prijedlozima propisa posredstvom mehanizma procjene uticaja propisa (RIA).

UP 1.3. Uspostava sistema redukcije administrativnih prepreka u postojećim propisima.

UP 5.1. Uspostava i/ili jačanje kapaciteta institucije/a odgovornih za kontrolu propisa u pogledu administrativnih prepreka, sakupljanja prijedloga za RAP, pripreme akcionog plana RAP i kontrole usklađenosti sa sistemom upravnog postupka i javne uprave uopšte.

SPKIP 2.1. Uspostava u poslovnicima ( VM/Vlada) potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa/politika, koji uključuju: horizontalnu i vertikalnu koherentnost (usklađenost sa svim institucijama), konsultacije sa zainteresovanom javnošću, procjenu uticaja, ukidanje administrativnih prepreka, pravnu usklađenost i nomo-tehničku korektnost. Ovaj projekat predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na provođenje regulatorne reforme, a koje su realizovane kroz predhodne projekte i aktivnosti tehničke podrške i obuke koje su poduzimale instititucije javne uprave samostalno i/ili uz donatorsku podršku na različitim upravnim nivoima.