Korisnici

Institucije korisnici projekta su:

 • Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH,
 • Ministarstvo pravde BiH,
 • Ured za zakonodavstvo VM BiH,
 • Generalni Sekreterijat Vlade FBiH,
 • Ministarstvo pravde FBiH,
 • Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH,
 • Generalni sekreterijat Vlade RS,
 • Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS,
 • Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje RS,
 • Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS,
 • Sekreterijat Vlade BD BiH,
 • Ured za zakonodavstvo BD BiH,
 • Upravna inspekcija BD BiH.