Komponente

KOMPONENTA 1: Uspostava ukupne projektne strukture i definisanje okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa za nivo institucija BiH i BD BiH

KOMPONENTA 2: Izgradnja i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama (uključujući i resorna ministartsva i druge relevantne organe uprave) za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa (uključujući javne konsultacije) na svim upravnim nivoima u BiH.

KOMPONENTA 3: Provođenje pilot projekata za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka uz učešće i konsultacijske vježbe civilnog društva na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH.

KOMPONENTA 4: Razvoj kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS