Cilj projekta

Realizacijom projekta treba da se osigura podrška reformi javne uprave u BiH, i pruži doprinos realizaciji reformskih prioriteta u reformskim oblastima Upravni postupci i upravne usluge i Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

Ukupni cilj projekta je podrška reformi javne uprave u BiH kroz poboljšanje kvaliteta postojeće i buduće legislative koristeći bolje regulacijske mehanizme koji smanjuju administrativne barijere.

Izgradnja kapacita zaposlenih u državnoj službi na nivou institucija BiH, RS, FBiH i BD BiH kroz jačanje njihovih sposobnosti za pripremu zakona koji će spriječiti stvaranje nepotrebnih opterećenja za poslovnu zajednicu i društvo u cjelini, te pregledanje određenog dijela postojećeg zakonodavstva i u njemu identifikovanje i eliminacija takvih tereta.