O projektu

Ovim projektom se pruža podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira za bolju regulativu na nivou institucija BiH i BD BiH, s obzirom da su do sada ovi okviri na entitetskim nivoima (FBiH i RS) uspostavljeni bilo vladinim bilo aktivnostima drugih donatora. Međutim, zajednički pristup boljoj regulativi sva četiri nivoa vlasti osiguran je kroz zajedničke aktivnosti, koje su prepoznate kao potreba svih upravnih nivoa. Važan dio projekta usmjeren je na uspostavljanje i jačanje ljudskih kapaciteta za rad na poslovima bolje regulative.

6:16 | Vijesti |
Održan srednji i napredni nivo obuka o procjeni uticaja...

Održan srednji i napredni nivo obuka o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka na nivo institucija BD BiH

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, u Brčkom (hotel Jelena) održane su obuke (srednji i napredni modul obuka) za državne službenike sa nivoa institucija BD BiH o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka.

Obuke su namijenjene državnim službenicima koji će se prvenstveno baviti PU u kontrolnim tijelima kao i za sve službenike koji se direktno bave PU ili će se njome u dogledno vrijeme baviti.

Očekivani ishod obuka je bio bolje razumijevanje potreba i metoda za praćenje i primjenu procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa kao i sticanje analitičke sposobnosti za identifikaciju slabosti u procesu praćenja i primjena procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa.